Seminariearbeten och ny kurs

Under kursen Skogsskötsel 2 finns en moment som innebär att man i grupp ska söka reda på information om ett ämne och fördjupa sig tillräckligt inom det området för att sedan skriva en rapport och presentera vad man kommit fram till under ca 30 minuter. Därefter ska åhörarna få chans att ställa frågor och opponera. 
 
Vi spenderade en dag och lite till för att lyssna på vad alla i klassen hade kommit fram till - ämnena var allt från Kronhjort och gran, produktion av kvalitetstimmer och natur- och kulturhänsyn i skogsbruket.
 


Seminariearbeten och såklart en tenta var lite slutet för kursen Skogsskötsel 2 och vi gick in på vårterminen.
Det var dags för "Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning"! 
Vi fick över en dag besök av Agneta Stolpe, logonom och utbildare. Hon lärde oss hur vi i möten med människor i olika situationer använder vår kropp för att förstärka och betona vår kommunikation samt helt enkelt göra oss förstådda. Ett trevligt inslag!
 


 
Frid!
Studier | | Kommentera |

Praktikvecka

Hej där!

En kort uppdatering; 

Just nu är SMP 16/19 ute på praktikvecka. Ett efterlängtat praktiskt inslag vi får göra under hösten. Vi hittar våra praktikplatsen själv men om det skulle gå i stöpet har skolan några kontakter också. 

Under denna vecka är vi utspridda i Sverige hos bl.a. Stora Enso, Mellanskog, Södra och Norrskog. Vi har fått ett uppdrag under veckan – följa ett avverkningsuppdrag från planeringsstadie till industri, så dagarna har och kommer fyllas med skogsbesök, besök hos markägare, avverkningsplanering och mycket annat. 

Undertecknad har varit hos Södra i Vetlanda. En blandning av planläggning, traktplanering och samtal med entreprenörer.

 

 
 
Studier | | Kommentera |

Seminarium

Välgödda efter en jul och nyår på hemma ort är studenterna nu tillbaka på skogsmästarskolan! Vi kastats direkt in i hetluften, då vi skall hålla seminarium inför klassen som vi har jobbat med under julledigheten.

Följande områden har de olika grupperna jobbat med:

-Gallringsmetoder

-Kvalitetsstyrning genom röjning

-Röjning -olika metoder

-Kronhjort och gran

-Betesskador av älg och rådjur

-Bränning

-Rennäring och skogsbruk
-Konsekvenser för skogsbruket kopplade till försöken att skydda Spotted Owl i västra USA

-Vad kostar respektive tillför viltet?

-Behandling av konfliktbestånd. Effekter på det framtida beståndet vid olika alternativa behandlingar

-Vindkraft i skogen

-Björk kontra gran

-Dikning

 

 
 
 

Vi har också haft besök av Peppe från Vattenfall som föreläste om ledningar och ledningsgators anspråk på skogsmark. Peppe presenterade hur planering av ledningsgator går till och hur man jobbar för att köpa produktionen (markägaren äger fortfarande marken) på skogsmark från markägaren. Men också att ledningar är en samhällsnytta som innebär att ledningsägaren har rätten att göra anspråk på marker lämpliga för detta ändamål. Han gick också in på underhåll av ledningsgator och att man gör gatan bredare för att ha en trädsäkerzoon. Han poängterade också vikten i att aldrig gå i närheten av skadade ledningar, elskåp och annan elektrisk utrustning som finns placerade ute i landskapet.

 

 
 

Vi skall också hinna med att tenta av skogsskötsel 2 innan veckan är slut. 

Studier | | Kommentera |
Upp