Seminarium

Välgödda efter en jul och nyår på hemma ort är studenterna nu tillbaka på skogsmästarskolan! Vi kastats direkt in i hetluften, då vi skall hålla seminarium inför klassen som vi har jobbat med under julledigheten.

Följande områden har de olika grupperna jobbat med:

-Gallringsmetoder

-Kvalitetsstyrning genom röjning

-Röjning -olika metoder

-Kronhjort och gran

-Betesskador av älg och rådjur

-Bränning

-Rennäring och skogsbruk
-Konsekvenser för skogsbruket kopplade till försöken att skydda Spotted Owl i västra USA

-Vad kostar respektive tillför viltet?

-Behandling av konfliktbestånd. Effekter på det framtida beståndet vid olika alternativa behandlingar

-Vindkraft i skogen

-Björk kontra gran

-Dikning

 

 
 
 

Vi har också haft besök av Peppe från Vattenfall som föreläste om ledningar och ledningsgators anspråk på skogsmark. Peppe presenterade hur planering av ledningsgator går till och hur man jobbar för att köpa produktionen (markägaren äger fortfarande marken) på skogsmark från markägaren. Men också att ledningar är en samhällsnytta som innebär att ledningsägaren har rätten att göra anspråk på marker lämpliga för detta ändamål. Han gick också in på underhåll av ledningsgator och att man gör gatan bredare för att ha en trädsäkerzoon. Han poängterade också vikten i att aldrig gå i närheten av skadade ledningar, elskåp och annan elektrisk utrustning som finns placerade ute i landskapet.

 

 
 

Vi skall också hinna med att tenta av skogsskötsel 2 innan veckan är slut. 

Studier | | Kommentera |

Viltförvaltning och viltvård 15 Hp

Under hösten nu i åk 2 så är vi ett gäng som läst en extra kurs som går på halvfart. Alltså 150%. Så förutom de ordinarie programkurserna skogsskötsel 1 & 2, så har vi läst viltvård och viltförvaltning. Denna kurs ges vartannat år för att fylla platserna. Därför vi fick läsa den parallellt med de ordinarie. Men detta mynnade ut i ett ganska litet bekymmer då vi snabbt fick uppfattningen att viltvården och skogsskötseln, då framför allt under föryngringsfasen (planta-röjning) i stort går hand i hand! 

Under kursen i viltförvaltning (som i förstahand ges för skogsmästare) har vi 4 kursträffar på helger  fördelat på iaf 2 platser, Umeå och svenska Jägareförbundets säte Öster Malma. Förhoppningsvis kommer även Skinnskatteberg med som ort i framtiden. På Öster Malma  får vi ett stort kunskapsutbyte med engagerat folk som jobbar med viltfrågor och förvaltning dagligen och som har mycket stor del i den viltstam och den jakt vi i Sverige kan vara stolta över idag! Föreläsningar varvas med praktiska moment och även träffar med privata aktörer så väl som stora gods som drivs som företag för att få deras synvinklar på saker. Ett bra exempel på praktiskt moment är det som vi engageras i nu under våran 3.e kursträff. Jägareförbundet ordnar med ett moment som heter ”aktivförvaltning”. Vilket helt sonika innebär en drevjakt med allt runtomkring så som skytte, identifiering av vilt inventering med jaktobs och så vidare. Ett mycket uppskattat moment från alla, även de som inte sitter med bössor ute i ”skoboysen” som våran lärare skulle sagt. Även professorer inom olika områden som kommit och föreläst inom sitt område. Detta ger oss ett otroligt djup kunskapsmässigt om en stor fråga som berör skogsbruket något oerhört. 

Vi ska även ta fram en ”skarp” viltförvaltningsplan för ett gods i de sörmländska skogarna. Vi skall här anpassa viltstammarna ut efter rådande förhållanden och annat brukande inom fastighetens gränser. Jaktstatistik och föryngringar ska tillsammans med andra inventeringar  används som variabler i olika formler för att räkna ut stammar man kan hysa och vilken avskjutning man kan räkna med till nästa år.
 
 
 
Lunch
 
 
 
Studier | | Kommentera |
Upp