10 januari 2017

Seminarium

Studier

Välgödda efter en jul och nyår på hemma ort är studenterna nu tillbaka på skogsmästarskolan! Vi kastats direkt in i hetluften, då vi skall hålla seminarium inför klassen som vi har jobbat med under julledigheten.

Följande områden har de olika grupperna jobbat med:

-Gallringsmetoder

-Kvalitetsstyrning genom röjning

-Röjning -olika metoder

-Kronhjort och gran

-Betesskador av älg och rådjur

-Bränning

-Rennäring och skogsbruk
-Konsekvenser för skogsbruket kopplade till försöken att skydda Spotted Owl i västra USA

-Vad kostar respektive tillför viltet?

-Behandling av konfliktbestånd. Effekter på det framtida beståndet vid olika alternativa behandlingar

-Vindkraft i skogen

-Björk kontra gran

-Dikning

 

 
 
 

Vi har också haft besök av Peppe från Vattenfall som föreläste om ledningar och ledningsgators anspråk på skogsmark. Peppe presenterade hur planering av ledningsgator går till och hur man jobbar för att köpa produktionen (markägaren äger fortfarande marken) på skogsmark från markägaren. Men också att ledningar är en samhällsnytta som innebär att ledningsägaren har rätten att göra anspråk på marker lämpliga för detta ändamål. Han gick också in på underhåll av ledningsgator och att man gör gatan bredare för att ha en trädsäkerzoon. Han poängterade också vikten i att aldrig gå i närheten av skadade ledningar, elskåp och annan elektrisk utrustning som finns placerade ute i landskapet.

 

 
 

Vi skall också hinna med att tenta av skogsskötsel 2 innan veckan är slut.